Kareva-1

Памятник Галине Каревой
Памятник Галине Каревой

Памятник Галине Каревой