Nikolaev_va-1

Памятник Валентину Николаеву
Памятник Валентину Николаеву

Памятник Валентину Николаеву